Με το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα μειώνουμε τις σπατάλες στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας ;

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιόδου που διανύουμε είναι η συμφωνία των κυρίαρχων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων στον περιορισμό της δημόσιας σπατάλης. Ένα οικονομικό φαινόμενο που έχει ταυτιστεί από την κοινωνία, με το χώρο της αυτοδιοίκησης και της υγείας. Οι  Δημόσιες Μονάδες Υγείας καθημερινά αποκαλούνται  «σπάταλες».

Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι: Μπορεί η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος (Δ.Λ.Σ) να περιορίσει τις σπατάλες;

Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί αν δε διερευνηθεί πως εφαρμόζεται.

Το Δ.Λ.Σ κατέστη υποχρεωτικό  με το Π.Δ 146/2003.

Από 2007 είναι υποχρεωτική και η εφαρμογή  των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικών  Πληροφοριών (Δ.Π.Χ.Π).

Σήμερα  πλειοψηφία των νοσοκομείων εφαρμόζει Δ.Λ.Σ,  αλλά το πρόβλημα δε λύνεται, γιατί δεν εφαρμόζονται σε «πραγματικό χρόνο», αλλά με χρονική καθυστέρηση. Αποτέλεσμα να μη  μπορεί το Δ.Λ.Σ να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο υποστήριξης των αποφάσεων της εκάστοτε διοίκησης. Απλώς μας ενημερώνει «ιστορικά» για τα οικονομικά δεδομένα της Μονάδας Υγείας.

Πρέπει λοιπόν άμεσα να παρθούν αποφάσεις αν πραγματικά υπάρχει βούληση να στηρίζεται  η εκάστοτε «διοίκηση» στο Δ.Λ.Σ για τη λήψη των αποφάσεων.

Κατά τη γνώμη μου οι αποφάσεις που χρειάζονται είναι:

1.      Να συμφωνήσουν όλοι, ότι η σωστή εφαρμογή σήμερα του Δ.Λ.Σ από τις μονάδες υγείας, προϋποθέτει τη συνεργασία τους με εξωτερικούς λογιστές.

2.      Η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες να έχει την μορφή της «υποστήριξης» και όχι της «αντικατάστασης» των υπηρεσιακών παραγόντων.

3.      Προσαρμογή του απλογραφικού συστήματος που χρησιμοποιούν οι μονάδες υγείας, στην ταυτόχρονη χρήση του, με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

4.      Για σταδιακή πραγματική  εφαρμογή της «Αποθήκης» και της «Κοστολόγησης». Όσο θα συζητάμε για την ιδανική εφαρμογή τους, θα καθυστερούμε και το «κακό» θα μεγαλώνει.

5.      Πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός μηχανισμός ελέγχου για την πραγματική υλοποίηση της υποχρέωσης τήρησης Δ.Λ.Σ και της «Αποθήκης». Οι έλεγχοι να συμπεριλαμβάνουν φυσική απογραφή και να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις προϋποθέτουν και την επανεξέταση της διαδικασίας «παραλαβής» των παραστατικών αγοράς (τιμολόγια αγοράς) των συγκεκριμένων μονάδων.

Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει τήρηση πρωτοκόλλου, αλλά αυτό δε συνδέεται άμεσα με την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων. Έτσι υπάρχει μόνιμη  αμφισβήτηση, αν στις συντασσόμενες  οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνονται όλες οι οφειλές τους, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό το γεγονός οδηγεί τις τελευταίες δεκαετίες σε διαρκείς απρόβλεπτες - δυσάρεστες οικονομικές εκπλήξεις και σε μόνιμη πολιτική αντιπαράθεση για τις πραγματικές οφειλές των νοσοκομείων.

Η πολιτική βούληση να προχωρήσει η επιβολή της άμεσης εφαρμογής του Δ.Λ.Σ δεν αρκεί, αν δεν υπάρξει και άμεση βελτίωση της μηχανογραφικής υποστήριξης τους.

Τις προηγούμενες ημέρες διατυπώθηκε  από μεριάς του αρμόδιου υπουργείου η άποψη για άμεση «ενιαία» μηχανογράφηση των νοσοκομείων.

Η άποψη αυτή πάσχει γιατί :

- Δεν υπάρχει εταιρία πληροφορικής στη χώρας μας, αλλά ούτε και στο εξωτερικό που να μπορεί να υλοποιήσει σε αυτό το χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο έργο. Για να μην υπάρχουν  παρερμηνείες, διευκρινίζω ότι η μεγάλη τεχνική δυσκολία, έγκειται στην ταυτόχρονη λειτουργία του δημόσιου λογιστικού συστήματος (απλογραφικού) και του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

- Παραβλέπει τη σημερινή μηχανογραφική κατάσταση των μονάδων υγείας. Παραμερίζει ένα σημαντικό εξοπλισμό που έχει κοστίσει πολλά εκατομμύρια ευρώ στην πολιτεία.

- Θα οδηγήσει την  Ελληνική Πολιτεία σε άμεση εξάρτηση από έναν προμηθευτή, που θα είναι ο ανάδοχος του έργου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα υπάρξει μονοπώλιο . Μάλιστα σε έναν τομέα πολύ ευαίσθητο, αυτόν της υγείας.

- Θα οδηγήσει σε «κλείσιμο» επιχειρήσεων  πληροφορικής, χωρίς να τους έχει δοθεί η  δυνατότητα στην πραγματικότητα να «παλέψουν» στον στίβο του υγιούς ανταγωνισμού.

Οι εταιρίες πληροφορικής στη χώρας μας έχουν αποδείξει  ότι είναι ικανές να κατασκευάζουν ολοκληρωμένα εμπορικά προγράμματα. Αυτό που χρειάζονται είναι ξεκάθαρες απαιτήσεις από τους πελάτες.

Στον ιδιωτικό τομέα, όπου η ύπαρξη  του Κ.Β.Σ προσδιόριζε επακριβώς τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, οι εταιρίες μηχανογράφησης ανταποκρίθηκαν σταδιακά μεν – πλήρως δε, στην κατασκευή ολοκληρωμένων προγραμμάτων μηχανογράφησης.

Στις διοικητικές μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  δεν παρουσιάζεται  σωστή ανάλυση των απαιτήσεων τους από  τα προγράμματα μηχανογράφησης. Πριν λοιπόν επιδιωχθεί  ολοκληρωμένη  μηχανογραφική λύση, πρέπει να επιδιωχθεί ενιαία απάντηση στον τρόπο διαχείρισης των διαφόρων οικονομικών συναλλαγών.

Ο ιδιωτικός τομέας της χώρας έχει το επιστημονικό προσωπικό για να στηρίξει  μια τέτοια προσπάθεια. Χρειάζεται όμως να ξεπεραστεί η αναχρονιστική αντίληψη περί μη συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  και να γνωρίζει ακριβώς το δημόσιο τι αναζητά από τον ιδιωτικό τομέα.

Η πρόταση μου λοιπόν είναι, να υιοθετήσει το αρμόδιο υπουργείο τη λύση που επέλεξε το 2001 το τότε Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης που αντιμετώπισε αντίστοιχο  πρόβλημα κατά τη μηχανογράφηση των ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα: Να συγκροτήσει επιτροπή η οποία θα συντάξει «οδηγό τεχνικών προδιαγραφών πληροφοριακών συστημάτων». Οι προδιαγραφές θα λαμβάνουν υπόψη, όσα είναι αναγκαία και για την τήρηση του ΔΛΠ και του απλογραφικού (Δημόσιου) λογιστικού συστήματος.

Στη συνέχεια θα κληθούν οι  εταιρίες πληροφορικής να υποβάλλουν προς εξέταση και πιστοποίηση τα προγράμματα, που επιθυμούν να εμπορευτούν στα νοσοκομεία. Η πιστοποίηση θα αποτελεί προϋπόθεση για την πώλησή τους σε μονάδες υγείας.

Συμπέρασμα.

Καμία προσπάθεια του κράτους για περιστολή των δαπανών με την εφαρμογή του ΔΛΣ  δεν θα αποδώσει, αν δεν γίνει κτήμα των υπευθύνων πως πρέπει ορθά να εφαρμοστεί  και η εφαρμογή αυτή να στηριχθεί σε σωστά δομημένα πληροφορικά- μηχανογραφικά λογιστικά συστήματα.


Πανοζάχος Δημήτρης
Οικονομολόγος
Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ν.Δ

 

Social Media

fb tw yt fkr

Facebook

Επικοινωνια

press2
Διαφήμιση